...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח צלילה למתנדבי זקא - 449 ש”ח

ביטוח צלילה למתנדבי זקא - 449 ש”ח

הגדרת "צלילה ספורטיבית" שבפוליסה מורחבת לכלול: צלילה של מתנדבי זק"א הפועלים בחיפוש , סריקות והצלה במיקוות מים נהרות והים הפתוח.

תמצית כיסוי ביטוח לצלילה ספורטיבית

תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצויין בתמצית זו.

מוסכם בזאת כי הגדרה למונח "צלילה ספורטיבית" תבוטל ההחרגה בסעיף 2.7 שבפוליסה  ולמעט צלילה לשם ביצוע עבודה וצלילה במסגרת פעילות משטרתית של המבוטח.
כמו כן יבוטל סעיף 3.5 בפוליסה "הצלילה הספורטיבית בוצעה על ידי המבוטח באזור
שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באותה המדינה"

שם תוכנית הביטוח: תוכנית D 
משך תקופת הביטוח המירבי: בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גיאוגרפי של הכיסוי הביטוחי:  כל העולם.
סכום ביטוח מירבי: עד 250,000 $

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
 1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.   תשלום עבור אישפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

כיסויים נוספים ב
נוסף לכיסוי העיקרי:
1. כיסוי לאובדן ציוד צלילה אישי של הצולל בקרות תאונת צלילה שהצריכה פינוי רפואי של הצולל ואישפוזו בבית חולים - עד לסך 1,500$ 
2.  כיסוי להוצאות הטסת גופה מאיזור הצלילה למקום מגורי הצולל במקרה מוות כתוצאה מתאונת צלילה - עד לסך 5,000 $
3. החזר הוצאות עבור כרטיס נסיעה חלופי של הצולל המבוטח כתוצאה מתאונת צלילה המחייב שינוי מועד הנסיעה המקורי - עד 2,000 $
4. החזר הוצאות שהיה נוספת במלון של הצולל המבוטח באיזור הצלילה כתוצאה מתאונת צלילה המחייבת שהיה נוספת במקום
    עד 100 $ ליום ועד 10 ימים בסך הכל.
5.  מוות כתוצאה מתאונת צלילה -  20,000 $
6.  נכות תמידית מוחלטת כתוצאה מתאונת צלילה - 20,000 $ 
7.  חבות כלפי צד שלישי - עד לסך 100,000 $
8. החזר הוצאות עבור הפסד דמי השתתפות בקורס צלילה מתקדם כתוצאה מתאונת צלילה ושהצולל נפסל לצלילה לצמיתות - עד  500 $

לתשומת לב המבוטח
למען הסר ספק, אין הביטוח מכסה צלילות טכניות המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה, שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת, מכשירים ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר או נייטרוקס.
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית D, ואינו כולל: הדרכת צלילה ודייג תת מימי.
ב. למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל IDIVE : 09.7457055
מוקד חירום  24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177 
תביעה - יש לפנות בכתב לפניקס חברה לביטוח בע"מ דרך השלום 53 גבעתיים 53454