...Loading...
  • דף הבית
  • הרחבת ביטוח צלילה מ 5 ימים לשנתי בינלאומי - 135 ש”ח

הרחבת ביטוח צלילה מ 5 ימים לשנתי בינלאומי - 135 ש”ח

הרחבת ביטוח צלילה לשנתי בינלאומי היא עבור צוללים שרכשו ביטוח צלילה ל-5 ימים במהלך 12 החודשים האחרונים. תאריך תחילת הביטוח הוא תאריך תחילת ביטוח 5 ימים. הביטוח תקף בעולם.

   תמצית כיסוי ביטוח לצלילה ספורטיבית
תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצויין בתמצית זו.

שם תוכנית הביטוח: תוכנית B
משך תקופת הביטוח המרבי:  בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גיאוגרפי של הכיסוי הביטוחי: כל העולם.
סכום ביטוח מרבי: עד 150,000 $
מקבלים עוד חודש מתנה

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
 1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.   תשלום עבור אשפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

ב. כיסויים נוספים בנוסף לכיסוי העיקרי:
1. כיסוי לאובדן ציוד צלילה אישי של הצולל בקרות תאונת צלילה שהצריכה פינוי רפואי של הצולל ואשפוזו בבית חולים - עד לסך 1,500$
2.  כיסוי להוצאות הטסת גופה מאזור הצלילה למקום מגורי הצולל במקרה מוות כתוצאה מתאונת צלילה - עד לסך 5,000 $
3. החזר הוצאות עבור כרטיס נסיעה חלופי של הצולל המבוטח כתוצאה מתאונת צלילה המחייב שינוי מועד הנסיעה המקורי - עד 2,000 $
4. החזר הוצאות שהיה נוספת במלון של הצולל המבוטח באזור הצלילה כתוצאה מתאונת צלילה המחייבת שהיה נוספת במקום - עד 100 $ ליום עד 10 ימים בסך הכל.
5.  מוות כתוצאה מתאונת צלילה - 10,000$  
6.  נכות תמידית מוחלטת כתוצאה מתאונת צלילה - 10,000 $
7.  חבות כלפי צד שלישי - עד לסך  75,000$
8. החזר הוצאות עבור הפסד דמי השתתפות בקורס צלילה מתקדם כתוצאה מתאונת צלילה ושהצולל נפסל לצלילה לצמיתות, עד 500 $

לתשומת לב המבוטח
למען הסר ספק, אין הביטוח מכסה צלילות טכניות המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה, שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת, מכשירים ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר או נייטרוקס.
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית בלבד ולפיכך אינו מכסה צלילה לשם ביצוע עבודה, הדרכת צלילה, דייג תת מימי וצלילה במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח.
ב. הצלילה הספורטיבית בוצעה ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באזור הצלילה. ג. למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל IDIVE : 09.7457055
מוקד חירום  24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177
תביעה - יש לפנות בכתב לפניקס חברה לביטוח בע"מ דרך השלום 53 גבעתיים 53454