...Loading...

מוקד חרום ונוהל הגשת תביעה

אנא קראו לפני שאתם מגישים תביעה.

מה עושים במקרה של תאונה או מחלת צלילה בישראל?
במקרה תאונת צלילה או מחלה עקב צלילה בה נדרש פינוי אשפוז בבית החולים או טיפול בתא לחץ,   בית החולים או המרכז הרפואי יעביר לחברת הפניקס את כל המסמכים הרפואיים המקוריים וחשבונות על הוצאות רפואיות. התשלום עבור ההוצאות הרפואיות יועבר ישירות על ידי חברת הפניקס לבית החולים או למרכז הרפואי.

עם סיום הטיפול הרפואי יש להעביר לסוכן הביטוח:
א. הצולל יקבל טופס תשאול אותו עליו למלא ולשלוח לסוכן הביטוח .
ב. פרטי האירוע : יש לעלות על הכתב את כל פרטי התאונה ונסיבותיה, שלב החילוץ וההצלה על ידי בן הזוג או אחר שהיה קשור לאירוע, תהליך הפינוי לבית החולים, טיפול בחדר המיון או במחלקה, טיפול בתא הלחץ .

במקרה של תאונה או מחלת צלילה בישראל ללא פינוי או אישפוז
יפנה הצולל למרכז רפואי לקבלת טיפול רפואי.
עם סיום הטיפול הרפואי  יש להעביר לסוכן הביטוח :
א. פרטי המבוטח: שם המבוטח, מספר תעודת זהות, שנת לידה, כתובת ,טלפון בבית,טלפון סלולרי.
ב. פרטי האירוע : יש לעלות על הכתב את כל פרטי התאונה ונסיבותיה, שלב החילוץ וההצלה על ידי בן הזוג או אחר שהיה קשור לאירוע.
ג. יש לצרף את כל הדוחות הרפואיים, חשבוניות מפורטות (מקור בלבד) ו/או תביעה להחזר הוצאות אחר על מנת למנוע עיכוב בתשלום או בעזרה. מומלץ למבוטח להשאיר בידו עותקים מהתביעה ומהמסמכים מכיוון שמסמכי המקור יישארו במחלקת התביעות של הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
הצולל יפוצה ישירות על ידי חברת הפניקס.

במקרה של תאונה או מחלת צלילה בחו"ל בה נדרש פינוי, חילוץ או אישפוז
חברת הפניקס יצרו קשר מידי עם הצוות הרפואי או המתקן בו אתם מאושפזים, על מנת לקבל מידע מקיף על אופי פגיעתכם, ויצרו איתכם קשר רציף על מנת לספק לכם את העזרה הדרושה. הפיצוי הכספי יסייע לממן הוצאות נוספות ובלתי צפויות שנגרמו לכם כגון: הוצאות חזרה הביתה, הוצאות עבור מגורים עד חזרתכם הביתה- בגבולות המפורטים בפוליסה.
במקרה של תאונת צלילה בחו"ל : במידה ויש ברשותך ביטוח נסיעות הכולל ספורט אתגרי אנא ציין זאת בתביעה


להורדת טופס תביעה >>>>

את המסמכים יש להעביר לסוכן הביטוח – דוד פילוסוף  בדואר אלקטרוני  >>>   idive@idive.co.il
טל במשרד iDive: 09-7457055
מוקד חרום ותביעות 24 שעות ביממה בישראל ובעולם 972-3-7331177