...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח צלילה לאקדמיה - 449 ש”ח

ביטוח צלילה לאקדמיה - 449 ש”ח

הגדרת "צלילה ספורטיבית" שבפוליסה מורחבת לכלול: צלילה של חוקרים ו/או תלמידי מחקר ו/או לצרכי לימוד, לרבות בשכר, במסגרת אוניברסיטאות, מוסדות אקדמיים וסיירת החוף.

 תמצית כיסוי ביטוח לצלילה ספורטיבית   

תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצוין בתמצית זו.

מוסכם בזאת כי הגדרה למונח "צלילה ספורטיבית" יורחב לכסות צלילה של חוקרים ו/או תלמידי מחקר ו/או לצרכי לימוד, לרבות בשכר, במסגרת האוניברסיטאות: תל אביב, ירושלים, חיפה, המכון הבין אוניברסיטאי באילת , המכון לחקר ימים ואגמים ולרבות סיירת החוף ומכוני מחקר ישראלים העוסקים בתחום ובתנאי ששולמה פרמיה נוספת וההרחבה צויינה בדף פרטי הביטוח .

הביטוח אינו מכסה צלילות טכניות ועל החוקרים, תלמידי המחקר וסיירת החוף להצטייד בפוליסה מתאימה לצלילות טכניות. על אף שנאמר בפוליסה הבסיסית שצלילות דיג  לא מכוסות, איתור והסרת רשתות רפאים וציוד דיג נטוש מעומק הים, איתור והסרה של פסולת ימית תעשייתית מזהמת ומפגעים ימיים, איסוף אלמוגים ולכידת דגים לצורכי מחקר תהייה מכוסה על פי נספח זה. 

שם תוכנית הביטוח: תוכנית+ D  נספח תוכנית G 
משך תקופת הביטוח המירבי: בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גיאוגרפי של הכיסוי הביטוחי:  כל העולם.
סכום ביטוח מירבי: עד 250,000 $

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.   תשלום עבור אישפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

ב. כיסויים נוספים בנוסף לכיסוי העיקרי:
1. כיסוי לאובדן ציוד צלילה אישי של הצולל בקרות תאונת צלילה שהצריכה פינוי רפואי של הצולל ואישפוזו בבית חולים - עד לסך 1,500$ 
2.  כיסוי להוצאות הטסת גופה מאיזור הצלילה למקום מגורי הצולל במקרה מוות כתוצאה מתאונת צלילה - עד לסך 5,000 $
3. החזר הוצאות עבור כרטיס נסיעה חלופי של הצולל המבוטח כתוצאה מתאונת צלילה המחייב שינוי מועד הנסיעה המקורי - עד 2,000 $
4. החזר הוצאות שהיה נוספת במלון של הצולל המבוטח באיזור הצלילה כתוצאה מתאונת צלילה המחייבת שהיה נוספת במקום - עד 100 $ ליום עד 10 ימים בסך הכל.
5.  מוות כתוצאה מתאונת צלילה -  20,000 $
6.  נכות תמידית מוחלטת כתוצאה מתאונת צלילה - 20,000 $ 
7.  חבות כלפי צד שלישי - עד לסך 100,000 $
8. החזר הוצאות עבור הפסד דמי השתתפות בקורס צלילה מתקדם כתוצאה מתאונת צלילה ושהצולל נפסל לצלילה לצמיתות, עד 500 $

לתשומת לב המבוטח
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית + הרחבה נספח תוכנית G, ואינו כולל: הדרכת צלילה, דייג תת מימי וצלילה במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח.
ב. הצלילה הספורטיבית בוצעה ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באזור הצלילה.
ג. למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

מוקד חירום 7/24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177
MedAssist - Emergency centere7/24: 972-3-7331177
לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל-iDive: 09-7457055