...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח צלילה שנתי לחיילים בשרות חובה - 159 ש”ח

ביטוח צלילה שנתי לחיילים בשרות חובה - 159 ש”ח

ביטוח צלילה שנתי בינלאומי לחיילים בשרות חובה  ל- 395 ימי ביטוח. משלמים פחות ומקבלים עוד חודש מתנה. אידאלי לחיילים צוללים שבמהלך השנה יורדים לאילת , צוללים בים תיכון או בוחרים לטוס לחו"ל לחופשת צלילה.

     תמצית כיסוי ביטוח לצלילה ספורטיבית
תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר. 
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצויין בתמצית זו.

שם תוכנית הביטוח: תוכנית C
ביטוח צלילה שנתי בנלאומי לחיילים בשרות חובה

משך תקופת הביטוח המרבי: בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גיאוגרפי של הכיסוי הביטוחי:  כל העולם.
סכום ביטוח מרבי: עד150,000   $
מקבלים עוד חודש מתנה

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2. תשלום עבור אישפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

ב. כיסויים נוספים בנוסף לכיסוי העיקרי:
1. כיסוי לאובדן ציוד צלילה אישי של הצולל בקרות תאונת צלילה שהצריכה פינוי רפואי של הצולל ואישפוזו בבית חולים - עד לסך 1,500$ 
2. כיסוי להוצאות הטסת גופה מאיזור הצלילה למקום מגורי הצולל במקרה מוות כתוצאה מתאונת צלילה - עד לסך 5,000 $
3. החזר הוצאות עבור כרטיס נסיעה חלופי של הצולל המבוטח כתוצאה מתאונת צלילה המחייב שינוי מועד הנסיעה המקורי - עד 2,000 $
4. החזר הוצאות שהיה נוספת במלון של הצולל המבוטח באיזור הצלילה כתוצאה מתאונת צלילה המחייבת שהיה נוספת במקום -
    עד 100 $ ליום עד 10 ימים בסך הכל.
5. מוות כתוצאה מתאונת צלילה - 10,000$  
6. נכות תמידית מוחלטת כתוצאה מתאונת צלילה - 10,000 $
7. חבות כלפי צד שלישי - עד לסך  75,000$ 
8. החזר הוצאות עבור הפסד דמי השתתפות בקורס צלילה מתקדם כתוצאה מתאונת צלילה ושהצולל נפסל לצלילה לצמיתות, עד 500 $

לתשומת לב המבוטח
למען הסר ספק, אין הביטוח מכסה צלילות טכניות המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה, שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת, מכשירים ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר או נייטרוקס.
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית בלבד ולפיכך אינו מכסה צלילה לשם ביצוע עבודה, הדרכת צלילה, דייג תת מימי וצלילה במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח.
ב. הצלילה הספורטיבית בוצעה ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באיזור הצלילה. ג. למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

מוקד חירום 7/24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177
MedAssist - Emergency centere7/24: 972-3-7331177
לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל-iDive: 09-7457055