...Loading...

ביטוח צלילה ל 5 ימים - 99 ש”ח

ביטוח צלילה קצר מועד ל- 5 ימים התקף באילת, ירדן, מצרים ובחופי ישראל, במחיר של 99 ש"ח בלבד. הביטוח מכסה גם צלילות ריענון וניתן להרחבה לביטוח שנתי בינלאומי במהלך השנה.

תמצית כיסוי ביטוח לצלילה ספורטיבית

תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצוין בתמצית זו.

שם תוכנית הביטוח: תוכנית A
משך תקופת הביטוח המרבי: עד 5 ימים רצופים בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גאוגרפי של הכיסוי הביטוחי: ים תיכון בחופי ישראל והים האדום.
סכום ביטוח מרבי: עד100,000  $

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.  תשלום עבור אשפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל

לתשומת לב המבוטח
למען הסר ספק, אין הביטוח מכסה צלילות טכניות המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה, שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת, מכשירים ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר או נייטרוקס.
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית בלבד ולפיכך אינו מכסה צלילה לשם ביצוע עבודה, הדרכת צלילה, דייג תת מימי וצלילה במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח.
ב. הצלילה הספורטיבית בוצעה ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באזור הצלילה.
ג. למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.
   למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

מוקד חירום 7/24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177
MedAssist - Emergency centere7/24: 972-3-7331177
לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל-iDive: 09-7457055