...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח צלילה בקורס צלילה דרגה ב - 40 ש”ח

ביטוח צלילה בקורס צלילה דרגה ב - 40 ש”ח

ביטוח צלילה לחניך (בקורס צלילה דרגה ב' ) בישראל בלבד, לתקופה המתחילה במועד תחילתו הרשמית של קורס ההסמכה ועד 4 ימים רצופים או במועד קבלת ההסמכה כצולל ספורטיבי דרגה ב', לפי המועד המוקדם מבין השניים.

 תמצית כיסוי ביטוח לצלילה ספורטיבית

תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצוין בתמצית זו.

שם תוכנית הביטוח: תוכנית A
משך תקופת הביטוח המרבי: בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גאוגרפי של הכיסוי הביטוחי: כל העולם.
סכום ביטוח מרבי: עד 100,000 $

כיסוי על פי תוכנית A מותנה בקבלת הסמכה לצוללן מוסמך ואין הוא מהווה הארכה לתוכנית E בהעדר תעודה כאמור.

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
 1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.   תשלום עבור אשפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

לתשומת לב המבוטח
 הצלילה הספורטיבית בוצעה ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באזור הצלילה. ג. למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

מוקד חירום 7/24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177
MedAssist - Emergency centere7/24: 972-3-7331177
לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל-iDive: 09-7457055