...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח צלילה מעל גיל 75 - 310 ש”ח

ביטוח צלילה מעל גיל 75 - 310 ש”ח

גיל המבוטח מורחב לכסות צוללים מעל גיל 75 ובתנאי שיציגו אישור רפואי בתוקף מרופה צלילה לכשירותו של הצולל מבחינה בריאותית, שולמה פרמיה נוספת כפי שצוינה בדף פרטי הביטוח וכפוף לתנאי ההחרגה שבדף הביטוח.

תמצית כיסוי ביטוח לצלילה ספורטיבית

תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצוין בתמצית זו.

מוסכם בזאת כי הגדרה למונח "המבוטח" תבוטל ההחרגה בסעיף 2.2.1 שבפוליסה  לגבי גיל המבוטח שיורחב לכסות צוללים מעל גיל 75 ובתנאי שיציגו אישור רפואי בתוקף מרופה צלילה לכשירותו של הצולל מבחינה בריאותית על ידי רופא צלילה, ושולמה פרמיה נוספת כפי שצוינה בדף פרטי הביטוח.
כמו כן יבוטל סעיף 3.5 בפוליסה "הצלילה הספורטיבית בוצעה על ידי המבוטח באזור
שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באותה המדינה"

שם תוכנית הביטוח: תוכנית C 
משך תקופת הביטוח המירבי: בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גיאוגרפי של הכיסוי הביטוחי:  כל העולם.
סכום ביטוח מירבי: עד 150,000 $

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
 1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אווירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.   תשלום עבור אשפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

כיסויים נוספים בנוסף לכיסוי העיקרי:
1. כיסוי לאובדן ציוד צלילה אישי של הצולל בקרות תאונת צלילה שהצריכה פינוי רפואי של הצולל ואשפוזו בבית חולים - עד לסך 1,500$ 
2.  כיסוי להוצאות הטסת גופה מאזור הצלילה למקום מגורי הצולל במקרה מוות כתוצאה מתאונת צלילה - עד לסך 5,000 $
3. החזר הוצאות עבור כרטיס נסיעה חלופי של הצולל המבוטח כתוצאה מתאונת צלילה המחייב שינוי מועד הנסיעה המקורי - עד 2,000 $
4. החזר הוצאות שהיה נוספת במלון של הצולל המבוטח באזור הצלילה כתוצאה מתאונת צלילה המחייבת שהיה נוספת במקום
    עד 100 $ ליום ועד 10 ימים בסך הכל.
5.  מוות כתוצאה מתאונת צלילה -  10,000 $
6.  נכות תמידית מוחלטת כתוצאה מתאונת צלילה - 10,000 $ 
7.  חבות כלפי צד שלישי - עד לסך 75,000 $
לתשומת לב המבוטח
למען הסר ספק, אין הביטוח מכסה צלילות טכניות המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה, שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת, מכשירים ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר או נייטרוקס.
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית, ואינו כולל: הדרכת צלילה ודייג תת מימי.
ב. למבוטח רישיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל IDIVE : 09.7457055
מוקד חירום  24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177 
תביעה - יש לפנות בכתב לפניקס חברה לביטוח בע"מ דרך השלום 53 גבעתיים 53454