...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח משולב לדרגה א ודרגה ב - 60 ש”ח

ביטוח משולב לדרגה א ודרגה ב - 60 ש”ח

הביטוח המשולב כולל: 1. ביטוח צלילה לחניך בקורס (דרגה א') לתקופה המתחילה במועד תחילתו הרשמית של קורס ההסמכה ועד 5 ימים רצופים או במועד קבלת ההסמכה כצולל ספורטיבי דרגה א', לפי המועד המוקדם מבין השניים. 2. ביטוח צלילה לחניך (בקורס דרגה ב' ) לתקופה המתחילה במועד תחילתו הרשמית של קורס ההסמכה ועד 4 ימים רצופים או במועד קבלת ההסמכה כצולל ספורטיבי דרגה ב', לפי המועד המוקדם מבין השניים.

תעודת ביטוח משולב לחניכים בקורס הסמכה דרגה א' ו ב' לצלילה ספורטיבית

תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצוין בתמצית זו.

שם תוכנית הביטוח: תוכנית  E  - ביטוח לקורס דרגה א' לצלילה ספורטיבית
משך תקופת הביטוח המרבי: בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גיאוגרפי של הכיסוי הביטוחי:  ישראל
סכום ביטוח מירבי: עד 30,000 $
שם תוכנית הביטוח: תוכנית A -  ביטוח לקורס דרגה ב' לצלילה ספורטיבית
משך תקופת הביטוח המרבי: עד 2 ימים רצופים בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.
אזור גאוגרפי של הכיסוי הביטוחי: ישראל.
סכום ביטוח מרבי: עד100,000  $
כיסוי על פי תוכנית A מותנה בקבלת צוללן מוסמך דרגה א' ואין הוא מהווה הארכה לתוכנית E בהעדר תעודה כאמור.

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
 1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.   תשלום עבור אישפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

לתשומת לב המבוטח
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית בלבד ולפיכך אינו מכסה צלילה לשם ביצוע עבודה, הדרכת צלילה, דייג תת מימי וצלילה במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח.
ב. הצלילה הספורטיבית בוצעה ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באזור הצלילה.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

מוקד חירום 7/24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177
MedAssist - Emergency centere7/24: 972-3-7331177
לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל-iDive: 09-7457055