...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח יומי לצלילת ריענון או מודרכת - 49 ש”ח

ביטוח יומי לצלילת ריענון או מודרכת - 49 ש”ח

ביטוח מיוחד לצלילת ריענון או מודרכת התקף באילת ובים תיכון, במחיר 49 ש"ח. הביטוח ניתן להרחבה לביטוח שנתי בינלאומי במהלך השנה. הצלילה תבוצע במסגרת מרכז צלילה ועל ידי מי שהוסמך על פי אוגדן ונוהלי הרשות לצלילה ספורטיבית

תמצית כיסוי ביטוח לצלילת ריענון או מודרכת

תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצוין בתמצית זו.

שם תוכנית הביטוח: תוכנית A
משך תקופת הביטוח המרבי: יום 1 בהתאם לתאריך המפורט לעיל.
אזור גאוגרפי של הכיסוי הביטוחי: ים תיכון בחופי ישראל ואילת בלבד.
סכום ביטוח מרבי: עד100,000 $

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.  תשלום עבור אשפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל

לתשומת לב המבוטח
צלילת ריענון
הינה צלילה המיועדת לצוללים מוסמכים אשר לא צללו בחצי השנה החולפת או שאין ברשותם מסמך המעיד על כך והינה הנחייה של רשות הצלילה הישראלית. 
צלילת הרענון  תתבצע  עפ"י הכללים שנקבעו בחוק הצלילה ותקנותיו תחת השגחת מדריך צלילה מוסמך מטעם בית ספר לצלילה המורשה להסמכת צוללים.

למען הסר ספק
הביטוח אינו מכסה צלילות טכניות המתוכננות והמצריכות שהיות דקומפרסיה, שימוש במספר גזים שונים בצלילה אחת, מכשירים ממחזרי גז ושימוש בכל תערובות גזים שאינם אוויר או נייטרוקס.
א. הביטוח מוגבל לצלילה ספורטיבית בלבד ולפיכך אינו מכסה צלילה לשם ביצוע עבודה, הדרכת צלילה, דייג תת מימי וצלילה במסגרת פעילות צבאית או משטרתית של המבוטח.
ב. הצלילה תבוצע במסגרת מרכז צלילה ומתבצעת על ידי מי שהוסמך על פי אוגדן ונוהלי הרשות לצלילה ספורטיבית.
ג. הצלילה הספורטיבית תבוצע ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באזור הצלילה.
ד. למבוטח רשיון צלילה תקף אשר אינו מותלה, מושעה או מבוטל.

   למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

מוקד חירום 7/24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177
MedAssist - Emergency centere7/24: 972-3-7331177
לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל-iDive: 09-7457055