...Loading...
  • דף הבית
  • ביטוח לצלילת היכרות - 20 ש”ח

ביטוח לצלילת היכרות - 20 ש”ח

 ביטוח צלילה ליום אחד ועד שתי צלילות ליחיד שאינו מוסמך להיות צולל ספורטיבי עפ"י הכללים שנקבעו בחוק הצלילה והינו תחת השגחת מדריך צלילה מוסמך או בדרגת מדריך עוזר לפחות במסגרת בית ספר לצלילה המורשה מטעם רשות הצלילה. 
   תמצית כיסוי ביטוח לצלילת היכרות
תנאי הכיסוי בהתאם לפוליסה  - "הפניקס DIVER" (מהדורה 12/2015 ) ובכפוף לכל תנאיה וסייגיה והמופיעה באתר.
(לתצוגה והדפסת הפוליסה לחץ כאן) ובכפוף לכיסוי הביטוחי המצוין בתמצית זו.

שם תוכנית הביטוח: תוכנית F 
משך תקופת הביטוח המירבי: יום אחד בהתאם לתאריך המפורט לעיל.
אזור גיאוגרפי של הכיסוי הביטוחי:  ישראל
סכום ביטוח מירבי: עד 30,000 $

א. פרטי הכיסוי העיקרי:
1. כל הוצאה הנדרשת להצלה, חילוץ, פינוי כולל פינוי אוירי והעברת הצולל ממקום האירוע לבית חולים כולל העברה בין בתי חולים לפי הצורך.
2.  תשלום עבור אישפוז ושרותים רפואיים בבית חולים כולל הוצאות טיפול בתא לחץ, לרבות טיפולי רופא, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכל טיפול חיוני להצלת חיים של הצולל.

לתשומת לב המבוטח
הצלילה הספורטיבית בוצעה ע"י המבוטח באזור שלא נאסר לצלילה ע"י הרשות המוסמכת באזור הצלילה.
למידע מלא אודות חריגי הפוליסה – נא עיין בתנאי הפוליסה המלאים

לחידוש ביטוח ולפרטים נוספים יש לפנות ל IDIVE : 09.7457055
מוקד חירום  24 שעות ביממה מכל מקום בעולם 972-3-7331177 
תביעה - יש לפנות בכתב לפניקס חברה לביטוח בע"מ דרך השלום 53 גבעתיים 53454 
טלפון 972-3-7338014 (לפנות לאילנה פנסו).